Een koffer met poep 3 - Kees van Kooten

This quote fue agregado por mitsjka
Wat ik 's nachts had aangezien voor een verlaten parkeerterrein langs de Maas, bleek 's ochtends een bedrijvig emplacement van de Cockerill-fabrieken, maar ik moet zeggen - dat heeft wel iets, zo volgas in je pyjama.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 112.23 95.6%
ferryfast 93.87 98.2%
wissam 93.08 97.3%
raenay 85.87 93.1%
melijill 81.74 98.2%
zhengfeilong 81.57 94.3%
penguino_beano 81.49 91.9%
ferryfast 80.25 94.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
lapusia 26.74 95.6%
typomaniak 44.01 97.5%
pong1175 43.04 92.7%
pong1175 42.65 94.8%
2025nobody 58.48 94.3%
futty 36.34 83.0%
snoekie.8734 51.06 90.4%
snoekie.8734 52.13 92.3%