Pogingen iets van het leven te maken 6 - Hendrik Groen

This quote fue agregado por mitsjka
Als ik voor het einde van het jaar doodga, is dat overmacht. In dat geval zal ik mijn vriend Evert Duiker vragen om op mijn begrafenis een kleine bloemlezing te houden uit mijn dagboek. Als ik opgebaard lig in de kleine zaal van crematorium 'De Einder', netjes gewassen en gestreken, zal de ongemakkelijke stilte doorbroken worden door de raspende stem van Evert die enkele aardige passages zal voorlezen aan het onthutste publiek.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.4 out of 5 based on 7 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
jewel_carr 97.27 95.4%
wissam 93.33 97.7%
erikvdplas 92.05 98.0%
dvorakker 91.95 98.6%
typomaniak 83.26 98.2%
dennisdemennis 83.15 93.3%
basthijssen 80.81 96.2%
basthijssen 80.62 94.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
mr.pilsudzki 47.79 90.4%
user990044 61.73 99.8%
typing_home 71.22 93.9%
typing_home 71.69 93.9%
typing_home 72.43 95.1%
user295615 44.62 90.2%
tov3n 33.21 79.3%
basthijssen 74.84 95.6%