Pogingen iets van het leven te maken 7 - Hendrik Groen

This quote fue agregado por mitsjka
Over een ding maak ik mij zorgen: stel dat Evert eerder dood gaat dan ik? Dat zou niet netjes zijn van hem, vooral niet omdat ik nog veel meer gezwellen en ziektes heb dan hij. Op je beste vriend moet je kunnen rekenen. Ik zal het er met hem over hebben.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 110.45 97.3%
gertoperto 100.53 96.6%
massim 93.55 99.6%
erikvdplas 93.35 98.4%
dvorakker 90.29 99.2%
dvorakker 89.71 96.6%
dvorakker 86.30 96.9%
henri 84.89 99.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user540935 39.24 84.5%
user540935 51.35 95.1%
user540935 45.62 91.4%
user82606 52.09 87.0%
nevda441 64.97 96.2%
turris 68.10 99.6%
turris 54.30 99.6%
turris 54.96 97.7%