Dolfje Weerwolfje - Paul van Loon

This quote fue agregado por mitsjka
Midden in de nacht schoot Dolfje overeind in bed. Even wist hij niet waardoor hij wakker werd. Er gebeurde iets belangrijks, dat wist hij zeker. Iets in hem was veranderd. Maar wat? Plotseling scheen een manestraal door een kier in het gordijn, precies in zijn gezicht. Een zilveren lijn liep van Dolfjes voorhoofd over zijn neus naar zijn kin. Toen wist Dolfje het! Hij was jarig! Dit was natuurlijk het teken dat hij vandaag precies zeven jaar was.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
wissam 97.08 97.8%
user316647 95.75 96.0%
jpvloeimans 94.91 97.6%
user316647 94.23 96.8%
pindab0ter 94.19 93.8%
wissam 93.09 97.0%
basthijssen 91.60 97.6%
basthijssen 90.85 96.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
skilzz 46.43 94.0%
arrathore 71.45 96.4%
typing_home 67.86 96.2%
user105081 19.71 94.3%
tov3n 46.68 90.2%
typing_home 64.06 93.8%
saintpain 67.22 97.2%
saintpain 66.67 97.2%