De nagapers 4 - Maarten 't Hart

This quote fue agregado por mitsjka
We stopten in Rotterdam-Zuid. De oude dame overhandigde het hondje aan haar man. Het alweer teruggedrukte dekje bolde hoog op. De oude dame begon uit de trein te klimmen. Eerst voelde ze of de treeplank wel hield, daarna stapte ze manmoedig het duistere perron op. Ze keerde zich om. De oude man tilde het parachutistische hondje wat hoger op en boog het bovenlichaam naar voren. Het was buiten donker en nevelig. Er viel zo'n onzichtbaar motregentje dat op de lantaarns condenseert.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 89.08 96.0%
raenay 88.57 95.3%
dvorakker 86.68 98.0%
basthijssen 86.41 97.4%
basthijssen 85.57 96.6%
pisum18 85.15 98.2%
dvorakker 84.48 97.6%
basthijssen 84.23 96.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
2025nobody 64.30 95.8%
sameermahmood 61.50 95.1%
user444398 48.45 93.6%
user444398 51.56 95.3%
user444398 43.43 93.6%
elmapz 46.66 94.9%
user444398 47.85 93.8%
user444398 51.53 95.6%