Βενιαμίν Φραγκλίνος

This quote fue agregado por vspuppy
Η εγκράτεια βάζει ξύλα στη φωτιά, τρόφιμα στην αποθήκη, αλεύρι στ' αμπάρι, λεφτά στο πορτοφόλι, υπόληψη στη χώρα, χαρά στο σπίτι, ρούχα στα παιδιά, δύναμη στο κορμί, ορθή κρίση στο νου, και σωφροσύνη σ' ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα.

Tren en esta cita


[Archivado]
Tasa de esta cita: N A

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user87849 72.78 94.8%
vspuppy 65.95 95.2%
iagerogiannis 65.75 97.5%
btg1996 65.43 91.8%
jorto574 65.29 92.6%
panostis 63.22 94.8%
user798535 62.89 97.1%
iagerogiannis 62.61 97.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
big_daddy_yeet 38.63 95.6%
user798535 62.89 97.1%
vspuppy 53.00 88.7%
user798535 56.34 98.3%
user798535 59.62 98.7%
user798535 58.53 95.9%
user798535 62.24 98.3%
jivask 35.31 86.8%