Nederland - Wikipedia

This quote fue agregado por gosugoyangi
Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er nog de drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
jpvloeimans 89.01 96.0%
lieven93 81.59 96.3%
nevda441 68.12 97.3%
gosugoyangi 50.50 94.5%
mursa636 49.84 94.5%
gosugoyangi 45.95 93.8%
909rat 40.53 86.8%
gosugoyangi 39.64 90.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jpvloeimans 89.01 96.0%
lindaopinternet 39.04 94.7%
mursa636 49.84 94.5%
nevda441 68.12 97.3%
lieven93 81.59 96.3%
909rat 40.53 86.8%
gosugoyangi 50.50 94.5%
gosugoyangi 45.95 93.8%