Mos en waar het groeit - Alfons van der Klift

This quote fue agregado por gosugoyangi
Mos groeit op steeds meer plekken naarmate u beter weet waar u het moet zoeken. In het bos natuurlijk, maar ook gewoon in het open veld of op rotsen voor mijn part. Trek uw laarzen maar eens aan om er hoopvol op uit te trekken. Goed om u heen kijken is belangrijk, want mos leidt veelal een verborgen bestaan. Reden voor veel natuurliefhebbers om deze plantengroep, want dat is het, tijdens wandelingen en excursies over het hoofd te zien.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
gosugoyangi 60.05 95.2%
gosugoyangi 59.83 95.7%
gosugoyangi 58.00 95.2%
gosugoyangi 57.63 95.7%
gosugoyangi 57.51 95.6%
myself 51.73 96.5%
909rat 51.49 89.0%
909rat 50.34 92.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user84257 21.22 89.8%
user84257 19.90 91.5%
user540935 38.68 89.3%
user82452 45.66 86.3%
909rat 51.49 89.0%
turris 50.14 97.8%
turris 49.48 96.7%
turris 44.91 97.8%