Klei - Dimitri Verhulst

This quote fue agregado por sannedek
Je wereldbeeld is van de zachtste klei die je je maar kunt bedenken, en het is aan je omgeving de taak om die klei langzaam vorm te geven. Te boetseren tot een beeld, kunstig en krachtig. Volgens mij is het de kunst om die klei die je als kind bent je hele leven te behouden. De klei niet te laten uitdrogen, maar juist nat te houden, zodat je altijd kunt blijven leren, iedereen je kan blijven vormen en je altijd kunt blijven veranderen.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
hwefy 97.85 98.0%
pisum18 96.61 95.6%
basthijssen 95.14 98.4%
basthijssen 94.33 96.5%
basthijssen 92.59 97.3%
basthijssen 91.02 95.9%
basthijssen 90.14 97.8%
basthijssen 89.79 96.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user444398 58.69 95.9%
melijill 88.83 97.6%
user444398 52.53 92.8%
user533001 51.36 96.1%
user444398 48.11 94.8%
user892912 74.74 92.4%
user444398 53.84 96.7%
octupus_tea 60.88 92.8%