Wie de mensen blij wil maken - Phil Bosmans

This quote fue agregado por stuiter
Wie de mensen blij wil maken moet vreugde in zich hebben. Wie de wereld wil verwarmen moet vuur in zich dragen. Wie mensen helpen wil moet zachte handen hebben om ze niet te kwetsen. Wie vrede brengen wil moet eerst in eigen hart vrede gevonden hebben. Besef dat je gemaakt bent voor de vreugde!

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
harmjankors 117.65 95.8%
user316647 96.68 95.8%
user788344 95.87 98.7%
ned1230noskip 95.69 90.2%
basthijssen 91.87 96.4%
basthijssen 91.23 97.4%
basthijssen 90.92 97.4%
typing_home 89.89 98.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
thengis 69.36 99.0%
thengis 64.53 94.6%
matrixx 73.67 96.4%
jl.jielin 67.21 97.4%
typecast_1 41.04 100%
melijill 88.08 97.4%
typecast_1 33.77 99.0%
jazz_trumpetgirl 80.65 98.0%