Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote fue agregado por stuiter
Als kleine jongen had ik twee 'gekke' ooms, die allebei een tijd in een zogenaamde therapeutische gemeenschap verbleven. Omdat ik niks van de door mijn ouders gerapporteerde gekkigheid waarnam, en hen juist veel leuker vond dan andere ooms, ontstond al op jonge leeftijd een fascinatie voor psychiatrie.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
hwefy 99.59 98.4%
basthijssen 83.24 94.4%
basthijssen 82.91 96.5%
basthijssen 82.36 95.6%
basthijssen 82.19 94.4%
basthijssen 81.84 92.7%
user892912 81.35 97.1%
basthijssen 80.14 96.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user318303 38.05 94.4%
user444398 51.81 97.4%
user444398 49.89 92.4%
mxarin 49.33 85.1%
user444398 42.41 90.7%
user444398 51.58 96.2%
notsaintnick 36.18 95.6%
user444398 44.94 93.8%