Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote fue agregado por stuiter
Een van mijn gekke ooms was niet alleen opgenomen, maar richtte in dezelfde tijd met onder anderen een nu nog actieve psychiater De Gekkenkrant op. Hij kon kleurrijk vertellen over de ludieke acties die werden bedacht om misstanden in de psychiatrische zorg aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig aan de kaak te stellen.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 99.68 98.0%
user316647 95.20 96.2%
basthijssen 94.60 97.2%
basthijssen 94.14 97.2%
penguino_beano 93.70 96.4%
basthijssen 92.69 98.0%
basthijssen 91.18 97.5%
basthijssen 90.97 96.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
matrixx 68.96 95.9%
solarusss 47.52 94.8%
typecast_1 34.93 99.4%
typing_home 74.54 95.6%
matrixx 69.02 97.0%
typing_home 82.45 96.7%
typing_home 69.34 91.1%
michael922 24.91 84.5%