Μέλλουσα ζωή - Αίσωπος

This quote fue agregado por vasilios
Ερωτηθείς πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη αναταραχή στην ανθρωπότητα, είπε: "αν οι πεθαμένοι αναστηθούν και απαιτήσουν τις περιουσίες τους."

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user798535 66.05 100%
rctzitziri 59.32 98.1%
tg72 57.78 98.7%
user100055 56.97 95.0%
vspuppy 56.23 93.3%
user566407 54.77 97.5%
user798535 54.32 96.3%
user566407 53.63 96.8%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
qwertygr 40.71 93.9%
user566407 48.37 90.5%
user566407 53.40 96.8%
user566407 50.04 94.4%
qwertygr 45.29 96.2%
qwertygr 41.37 95.6%
qwertygr 47.14 95.6%
ssteiiaa 50.71 93.3%