Vriendenboeken - Koninklijke bibliotheek

This quote fue agregado por bbrrrrrr
In een album amicorum (Latijn voor 'vriendenboekje') verzamelden studenten vanaf de zestiende eeuw handgeschreven bijdragen van vrienden, kennissen of beroemde tijdgenoten. Naast namen en versjes bevatten de boekjes veel handgemaakte illustraties. Zo krijgen wij een mooie indruk van het sociale leven van de albumbezitters. We kunnen de alba amicorum van de KB onderverdelen in verschillende soorten. We geven u een korte inleiding bij de diverse genres met voorbeelden.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
basthijssen 80.24 95.9%
basthijssen 79.53 96.1%
jazz_trumpetgirl 79.40 97.3%
melijill 79.05 97.1%
basthijssen 77.76 95.2%
basthijssen 75.93 95.5%
jazz_trumpetgirl 74.85 97.1%
basthijssen 73.99 92.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
solarusss 42.42 95.3%
solarusss 45.21 97.3%
typecast_1 31.82 95.3%
jazz_trumpetgirl 72.03 95.3%
jazz_trumpetgirl 74.85 97.1%
user84349 45.14 90.1%
matrixx 59.13 93.5%
user533001 49.63 97.9%