Het studentenleven in vroeger tijden - Koninklijke bibliotheek

This quote fue agregado por bbrrrrrr
In alba amicorum vinden we regelmatig voorstellingen van het studentenleven, zoals drinkende mannen rond een tafel of bloedmooie vrouwen. Moralistische voorstellingen houden de studenten een spiegel voor over deugdzaamheid en onzedelijk gedrag. De belangrijkste boodschap is van alle tijden: de ijverige student wordt geprezen en de luie student veroordeeld.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
melijill 85.39 97.0%
melijill 84.56 95.7%
penguino_beano 83.50 94.5%
basthijssen 80.16 92.3%
user892912 79.45 97.0%
basthijssen 77.92 93.5%
melijill 77.41 95.2%
basthijssen 77.30 93.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
matrixx 54.70 94.3%
lapusia 31.00 98.1%
pong1175 48.26 92.7%
user444398 49.48 94.5%
user444398 52.22 95.0%
snoekie.8734 51.97 90.9%
user533001 60.82 97.3%
user444398 58.77 97.8%