Een kleine theorie (De boekendief) - Markus Zusak

This quote fue agregado por melijill
Mensen zien de kleuren van een dag alleen aan het begin en het eind ervan, maar voor mij staat het als een paal boven water dat er elke dag, met elke seconde die er verstrijkt, een veelheid aan tinten en schakeringen in elkaar overvloeit. Een enkel uur kan uit duizenden verschillende kleuren bestaan. Wasachtig geel, wolkenblauw. Sombere duistertinten. In mijn vak vind ik het belangrijk ze op te merken.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user788344 92.19 98.3%
typing_home 89.77 98.3%
jayschwawa 87.84 98.1%
user788344 87.55 97.4%
melijill 86.42 97.8%
basthijssen 86.02 95.5%
basthijssen 85.35 94.8%
basthijssen 84.74 94.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user444398 50.48 90.8%
user444398 53.33 94.2%
user444398 54.33 96.2%
peachflavoredrings 56.46 92.0%
user444398 45.92 94.0%
octupus_tea 57.70 94.0%
skilzz 52.39 95.8%
skilzz 51.20 95.3%