Chico Buarque

This quote fue agregado por henrique
O meu amor tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo, e me crava os dentes. Eu sou sua menina, viu? E ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4.2 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
gust4vodev 117.97 99.7%
alex.ashitomi 94.30 98.3%
felipe_siqueira 93.69 97.3%
alex.ashitomi 91.90 98.3%
alex.ashitomi 90.62 97.0%
felipe_siqueira 90.61 98.0%
felipe_siqueira 90.02 94.7%
felipe_siqueira 89.81 98.6%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jackson_araujo._ 37.56 96.0%
raphael_soares37 63.89 97.3%
tha1 36.78 97.0%
user443508 40.41 99.7%
jackson_araujo._ 40.62 95.0%
user963842 0.00 14.7%
tatitsss 25.69 97.0%
user102271 29.70 90.3%