Het land van de bevrijde nonchalance - Bruno De Meulder e.a.

This quote fue agregado por noppoh
Door de nagenoeg volledige verstedelijking van het grondgebied is het Belgische territorium ongetwijfeld een bijzonder geval in het Europees landschap van het wonen: het land van het ruimtelijke laissez-faire waar de kakofonische nevenschikking van de ene verrassing naar de andere verbijstering leidt, waar in de gemeenplaats van het alledaagse wonen een intense poëzie verscholen ligt en tegelijkertijd een stuitende banaliteit wordt geëtaleerd.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 8 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
tupacshakur 106.04 98.9%
tupacshakur 103.56 96.8%
jessori 98.04 98.4%
tupacshakur 98.03 95.9%
user31326 97.15 98.9%
tupacshakur 91.92 94.1%
tupacshakur 90.18 93.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
cera_cera 83.15 93.4%
cmisker 87.62 92.9%
conquer 26.28 87.6%
boybol 24.83 94.9%
user67796 18.07 88.1%
justin0 39.58 92.4%
justin0 38.08 89.1%