IJsvogel - Wikipedia

This quote fue agregado por user35384
De ijsvogel is een waterminnende vogel uit de familie ijsvogels. Het is een opvallende verschijning door zijn afstekende blauwe en oranje kleuren, maar ook een zeer schuwe soort die zich weinig laat zien. Alcedo atthis is een van de weinige soorten ijsvogels die tot in noordelijk Europa voorkomt inclusief Nederland en België, althans de ondersoort Alcedo atthis ispida. De meeste ijsvogels leven in de tropen. De ijsvogel is een typische viseter, dus sterk aan water gebonden.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.1 out of 5 based on 20 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 120.75 98.8%
user590498 119.54 98.0%
user590498 117.98 98.8%
user590498 113.93 97.4%
wissam 91.53 99.0%
tvdb90 91.08 99.2%
wissam 89.35 96.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
909rat 48.34 90.5%
nyvektims 64.45 96.0%
gosugoyangi 52.42 93.4%
gosugoyangi 48.48 92.3%
gosugoyangi 53.32 91.6%
gosugoyangi 48.63 93.0%
gosugoyangi 23.05 70.4%
909rat 47.07 92.5%