Πλάτων

This quote fue agregado por red-hair-shanks
Φόβος είναι η ψυχική ταραχή που προκαλείται από την αναμονή του κακού. Αυτήν και μόνο είναι η ρίζα από όπου ξεπετιέται ένας τύραννος: όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά, είναι ο προστάτης.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 87.37 98.4%
laphroaig_neat 86.59 98.9%
laphroaig_neat 81.36 100%
konstantinos 81.23 95.9%
iagerogiannis 78.72 98.9%
jorto574 77.19 95.9%
panostis 76.96 98.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jorjio8989 46.27 93.4%
qwertygr 47.55 94.9%
qwertygr 43.26 93.4%
jorjio8989 48.51 97.4%
user798535 65.07 98.4%
user566407 55.22 94.9%
qwertygr 47.47 96.4%
jorjio8989 45.01 93.9%