Έρνεστ Χέμινγουεϊ

This quote fue agregado por red-hair-shanks
Η πρώτη πανάκεια για ένα κακοδιαχειρισμένο έθνος είναι ο πληθωρισμός, η δεύτερη είναι ο πόλεμος. Και οι δύο φέρνουν προσωρινή ευημερία. Και οι δύο φέρνουν μόνιμη καταστροφή. Όμως, και οι δύο αποτελούν καταφύγιο των πολιτικών και οικονομικών τυχοδιωκτών.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 87.40 98.8%
keici 83.82 98.4%
laphroaig_neat 82.78 98.0%
laphroaig_neat 82.68 98.0%
laphroaig_neat 81.83 98.4%
laphroaig_neat 81.49 99.2%
laphroaig_neat 80.85 98.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
jorjio8989 45.27 93.0%
user566407 55.91 95.5%
user798535 59.06 96.6%
qwertygr 42.57 96.2%
jorjio8989 41.13 87.6%
user798535 68.16 99.6%
jorjio8989 45.34 94.1%
user100055 67.05 96.9%