Výroky Otců 2,8 - Talmud

This quote fue agregado por lukki007
Více masa znamená také více červů. Více jmění, více starostí. Více služek znamená více smilstva a více čeledínů více nevěry. Víc ženských, víc čarodějnictví. Více Zákona, více života. Víc nauky, víc moudrosti. Více rad, více pochopení. Více skutků lásky k bližnímu, více pokoje. A kdo nabude dobré pověsti, ten má věčný život.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
klusik 89.19 98.5%
tsukasa 66.06 95.6%
user70687 65.30 98.2%
linuxtardis 64.55 96.5%
user70687 61.48 97.9%
dagmar87 60.98 97.9%
user70687 60.09 96.7%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
takeon 25.93 94.0%
takeon 29.53 94.5%
x2xtesar 33.62 93.7%
user234554 37.02 90.8%
user70687 60.00 99.1%
mia2401 50.10 99.7%
user70687 61.48 97.9%