Rozum - René Descartes

This quote fue agregado por lukki007
Zdravý rozum je patrně ta nejlépe rozdělená věc na světě, neboť každý si myslí, že jej má dost, a ani ti, kdo jsou v jiných věcech nejvíce nenasytní, vůbec netouží mít jej víc než mají.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user66168 150.28 100%
user66168 127.85 98.4%
user66168 121.50 98.4%
user66168 117.28 98.4%
user66168 116.34 97.4%
versio 104.89 100%
oxyd 98.72 98.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
halloweenjack 69.32 97.4%
vone 23.83 83.8%
vone 20.66 82.1%
halloweenjack 76.50 95.9%
halloweenjack 76.53 97.9%
halloweenjack 56.94 90.7%
locomotion22 29.09 80.1%
locomotion22 26.51 74.3%