Waarom - Tiener

This quote fue agregado por ggerven
Het is zo makkelijk om keer op keer dezelfde fouten te maken. Het is zo simpel om iemand zijn vertrouwen te misbruiken. Het kost ons ook zo weinig moeite om mensen pijn te doen. Maar waarom kan het niet andersom zijn? Waarom kunnen wij niet doen wat wij verwachten van elkaar? Verwachten wij dan gewoon te veel van elkaar? Kunnen wij elkaar niet gewoon de vrijheid geven, die we diep van binnen nodig hebben?

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 16 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user590498 132.14 98.3%
user590498 130.81 98.1%
user590498 127.51 97.6%
cmisker 114.73 97.6%
wissam 114.00 99.3%
swagmaster420x 110.85 96.9%
jessori 109.87 99.5%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
luuky_boy 56.88 97.6%
user657340 14.96 88.6%
nevda441 66.27 98.1%
turris 34.64 97.8%
flipperdaddy 87.13 99.3%
myself 61.16 97.8%
909rat 56.66 96%
nyvektims 69.01 96.9%