T. G. Masaryk

This quote fue agregado por miya
Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
eventlogging 170.00 100%
user66168 117.44 97.4%
versio 114.60 100%
pajiinka 87.31 100%
pajiinka 87.05 98.9%
dagmar87 69.45 98.1%
linuxtardis 66.85 98.1%
halloweenjack 63.58 94.9%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
si.user340 31.14 96.0%
nianeth 40.22 95.3%
halloweenjack 63.58 94.9%
halloweenjack 61.29 94.6%
locomotion22 30.82 87.3%
locomotion22 32.38 89.1%
user78990 46.70 97.8%
user78990 42.37 98.1%