Ouder worden - Doris Lessing

This quote fue agregado por woordje
Ouder worden is moeilijk voor iemand die ooit welhaast arrogant trots was op haar levenslust. Ik was een aantrekkelijke vrouw vol primitieve energie en vitaliteit. Ik kon uren lopen zonder moe te worden. Ik ging elke avond dansen. Ik sliep nooit.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4.1 out of 5 based on 13 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ribzors 141.19 100%
user590498 119.85 98.8%
user590498 112.79 97.2%
timvdwiel 111.55 97.6%
tupacshakur 110.78 96.9%
tupacshakur 105.06 98.8%
user590498 102.88 93.2%
ferryfast 99.15 96.1%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
sannedek 65.72 94.6%
basthijssen 78.69 94.6%
user321 39.52 92.8%
basthijssen 68.49 91.8%
user94158 18.22 88.8%
melijill 61.17 93.5%
basthijssen 65.95 89.8%
basthijssen 66.31 87.3%