Bruce Lee

This quote fue agregado por locky
Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user66168 139.79 97.2%
oxyd 101.07 95.4%
mrannix99 95.99 96.1%
michal 79.34 96.5%
dandywine1 79.05 97.2%
dandywine1 77.09 95.0%
boltkey 75.02 97.6%
dandywine1 73.00 95.0%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user78990 54.04 98.4%
user78990 49.75 96.5%
user79107 56.16 94.6%
user78990 32.08 96.1%
user78990 31.85 95.3%
michal 79.34 96.5%
user66168 139.79 97.2%
oxyd 101.07 95.4%