Bistra tider - August Strindberg

This quote a été ajouté par user10166
Hösten hade medfört stora förändringar även för Sellén. Hans höge beskyddare hade avlidit och nu skulle alla minnen efter denne skrapas ut; till och med minnet av hans goda gärningar skulle icke få överleva honom. Att stipendiet drogs in föll av sig själv, helst Sellén icke var den som gick och begärde något; för övrigt ansåg han sig numera icke behöva något stöd, sedan han en gång fått ett sådant gott handtag och han såg många yngre som bättre voro i behov.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.6 out of 5 based on 15 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
mafuso 107.23 99.4%
mafuso 106.00 98.7%
user38903 104.59 98.7%
user38903 103.28 98.5%
mafuso 102.48 98.3%
mafuso 101.91 99.4%
mafuso 99.53 97.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
johnnordstrand 57.08 95.9%
mafuso 93.97 95.3%
json 18.39 92.6%
martin3099 77.42 95.5%
user91018 35.69 92.2%
mafuso 94.45 96.7%
onos 64.30 98.3%
frankfrallannilsson 89.36 97.7%