Bistra tider - August Strindberg

This quote a été ajouté par user10166
Hösten hade medfört stora förändringar även för Sellén. Hans höge beskyddare hade avlidit och nu skulle alla minnen efter denne skrapas ut; till och med minnet av hans goda gärningar skulle icke få överleva honom. Att stipendiet drogs in föll av sig själv, helst Sellén icke var den som gick och begärde något; för övrigt ansåg han sig numera icke behöva något stöd, sedan han en gång fått ett sådant gott handtag och han såg många yngre som bättre voro i behov.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.8 out of 5 based on 12 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user38903 104.59 98.7%
user38903 103.28 98.5%
mafuso 92.86 97.5%
mafuso 92.25 97.5%
mafuso 92.25 98.7%
mafuso 92.25 98.7%
frankfrallannilsson 92.07 97.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user89654 27.63 88%
user694869 46.58 93.9%
user89654 24.28 87.9%
frankfrallannilsson 82.35 95.9%
user89654 23.43 91.0%
mafuso 92.86 97.5%
frankfrallannilsson 85.64 95.7%
yomakru 26.07 94.5%