Kalp Ağrısı - Halide Edip Adıvar

This quote a été ajouté par kutsan
Kuzey denizinde büyük balıkları fıçılara koyarlar. Uzun müddet fıçılar içinde kalan balıklara bir nevi sıkıntı, tazeliğini, lezzetini kaybettiren ölüme yakın bir hal gelir. Bu vaziyetten kurtarmak için fıçılarda kedi balığı denilen küçük balıklar bulundururlar, bu küçük balıklar o kadar sürekli büyük balıkları rahatsız ederler ki büyük balıklar da daimi tahrik altında taze ve canlı kalırlar. Hayatta her istediğini elde eden insanlar, bu fıçıdaki balıklar gibi pörsür, hayat tazeliğini kaybeder.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 7 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mavikuzey 96.00 96.0%
kutsan 94.28 97.6%
raptusmentis 83.60 99.6%
ceptelefonu 75.46 97.8%
koochan 68.35 96.1%
cnr586 66.25 95.2%
profiterolll 64.48 97.1%
barisbalataci 64.26 97.3%
omerbustun 64.17 91.1%
user256093 63.54 94.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
raptusmentis 68.93 98.2%
raptusmentis 66.55 96.9%
raptusmentis 69.13 98.2%
raptusmentis 62.30 96.1%
raptusmentis 61.42 96.7%
raptusmentis 53.27 97.5%
raptusmentis 63.01 96.5%
raptusmentis 63.43 97.3%