Narrenturm (fragment) - Andrzej Sapkowski

This quote a été ajouté par krzys01k
- Posłuchaj mnie uważnie, niepoprawny durniu. Stanowisz dla mnie śmiertelne zagrożenie już samym faktem istnienia. Nie pozwolę, byś to zagrożenie zwiększał kretyńskim zachowaniem i postępkami. (...) Zapamiętaj, ośle, zakonotuj sobie, bałwanie: tobie nikt nie pospieszy z pomocą w potrzebie, tylko idiota zatem spieszy z pomocą innym. Jeśli ktoś wzywa pomocy, należy odwrócić się plecami i prędko oddalić.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
bayaz 80.65 98.1%
montezuma 79.49 99.0%
bayaz 79.29 98.1%
montezuma 77.43 99.0%
montezuma 76.12 97.8%
montezuma 75.95 98.3%
duszeks 73.93 95.3%
bayaz 72.25 96.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user380322 42.60 93.5%
user380322 49.83 93.7%
montezuma 79.49 99.0%
duszeks 73.93 95.3%
duszeks 60.83 92.9%
uksza 61.77 91.8%
user75575 35.60 93.3%
user802950 44.04 89.4%