Hemsöborna - August Strindberg

This quote a été ajouté par henkedanne
Och ibland strök man förbi en ruskprick, ibland ett vitt sjömärke, som såg ut som ett spöke; än lyste kvarliggande snödrivor som lärft på bleke, än döko skötvakare upp ur det svarta vattnet och skrapade mot kölen, när ekan gick över dem; en yrvaken trut skrämdes upp från sin kobbe och tutade liv i tärnor och måsar, som gjorde larm, värre än hin håle, och längst ut, där stjärnorna gingo ner i sjön, syntes ett rött och ett grönt öga av en stor ångare.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 98.84 98.9%
mafuso 98.12 97.0%
mafuso 97.59 98.9%
eriknaslund 96.67 98.1%
mafuso 96.38 96.2%
mafuso 95.87 95.2%
mafuso 94.54 97.8%
mafuso 93.72 99.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 89.11 94.2%
mafuso 84.67 91.8%
mafuso 92.61 95.6%
mafuso 86.70 96.0%
mafuso 92.61 95.8%
mafuso 96.38 96.2%
user89472 53.79 97.4%
frankfrallannilsson 89.42 96.4%