Ferdydurke (obecny stan posiadania) - Witold Gombrowicz

This quote a été ajouté par krzys01k
Budziłem się w śmiechu i w strachu, bo mi się zdawało, że taki, jak jestem dzisiaj, po trzydziestce, przedrzeźniam i wyśmiewam sobą niewypierzonego chłystka, jakim byłem, a on znowu przedrzeźnia mnie - i równym prawem - że obaj jesteśmy sobą przedrzeźniani. Nieszczęsna pamięci, która każesz wiedzieć, jakimi drogami doszliśmy do obecnego stanu posiadania!

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
michal6271 85.67 97.0%
montezuma 84.88 97.5%
montezuma 81.62 96.5%
montezuma 81.54 97.3%
montezuma 81.10 98.9%
montezuma 80.24 99.4%
montezuma 79.79 99.7%
montezuma 79.55 97.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
t0mekju1ce 78.39 98.6%
t0mekju1ce 67.65 94.9%
t0mekju1ce 67.36 97.3%
t0mekju1ce 76.71 99.2%
t0mekju1ce 69.86 96.2%
t0mekju1ce 69.99 98.3%
michal6271 74.07 91.0%
michal6271 85.67 97.0%