Kropki (kawałek świata) - Włodek Markowicz

This quote a été ajouté par krzys01k
Nie uciekaj od świata. Nie urodziłeś się po to, żeby żyć w swojej głowie. Nie śpiesz się. Nikomu niczego nie udowadniaj - tylko samemu sobie. Udowodnij sobie, że ten świat jest też twoją własnością. Kawałek tego świata należy się tobie. Masz prawo zrobić z nim, co ci się tylko podoba.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 9 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
montezuma 90.89 100%
montezuma 87.74 99.7%
montezuma 87.55 98.6%
michal6271 87.03 98.6%
bayaz 85.36 97.6%
bryskiewiczr 83.62 82.6%
duszeks 83.24 96.6%
montezuma 82.87 99.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
yeegozaurus 44.55 90.2%
t0mekju1ce 74.45 98.3%
t0mekju1ce 79.19 96.9%
t0mekju1ce 81.07 96.3%
luqa 46.47 91.9%
michal6271 75.77 91.7%
t0mekju1ce 73.73 97.9%
michal6271 87.03 98.6%