David Attenborough

This quote a été ajouté par marc3
Vaikka ikuisuuden silmin olisikin viehättävän vaatimatonta kieltää erikoisasemamme luonnossa, sitä voitaisiin myös käyttää tekosyynä välttää vastuuta. Jää tosiasiaksi, ettei mikään muu laji ole pystynyt niin täysin vallitsemaan maapalloa. Valta tuo mukanaan hirvittävän vastuun halusimmepa sitä tai emme.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
glevion 131.96 98.1%
graben 101.16 99.0%
smotanu 90.14 98.1%
smotanu 90.03 97.7%
smotanu 89.86 97.7%
graben 89.85 99.3%
smotanu 88.86 98.1%
smotanu 88.83 99.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
laboristo 57.19 92.1%
user636215 59.67 97.7%
user583019 57.80 89.4%
user928642 72.17 95.6%
user636215 48.50 94.4%
user636215 43.08 92.4%
koochan 64.75 92.4%
user636215 45.80 94.1%