Bir Psikiyatristin Gizli Defteri- Sessizliğin Tedavisi - Gary Small

This quote a été ajouté par ceptelefonu
Pek çok doktorun ve halktan insanın psikiyatriye karşı önyargısının ardında korku yatar. Kendi zihinsel çatışmalarının inkarı içinde olan insanlar kimi zaman gizli psikolojik sorunlarının fark edilmesini önlemek için psikiyatristlerden kaçınır veya onlara saldırırlar. Sanki psikiyatristin böyle bir şeyi yapacak sihirli gücü varmış gibi...

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 6 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mavikuzey 107.09 98.0%
mavikuzey 106.71 96.9%
mavikuzey 101.26 95.2%
mavikuzey 99.43 95.2%
mavikuzey 98.97 95.5%
mavikuzey 98.08 95.8%
mavikuzey 94.54 91.9%
mavikuzey 93.11 94.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
blgsglm 50.87 95.5%
cnr586 60.36 97.4%
cnr586 41.08 89.9%
kafulu 60.22 92.9%
maets 52.71 88.2%
maets 53.04 90.5%
maets 45.67 82.8%
maets 43.08 83.8%