Processen - Franz Kafka

This quote a été ajouté par emiliaberg
Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att ha gjort något ont häktades han en morgon. Köksan hos fru Grubach, hans värdinna, syntes inte till, fast hon kom in med hans frukost varje dag vid åttatiden. Det hade aldrig förut hänt. K. väntade en stund till, låg med huvudet mot kudden och såg på den gamla fru som bodde mittemot honom och som nu stod och iakttog honom med en hos henne alldeles ovanlig nyfikenhet, men sedan ringde han på klockan, på en gång förvånad och hungrig.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 9 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user64261 111.81 95.5%
kitto 103.48 99.0%
mafuso 100.52 99.8%
mafuso 99.83 98.0%
mafuso 96.16 97.8%
shlstrm 92.15 98.8%
mafuso 91.87 96.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
onos 65.36 97.6%
talludde 50.04 89.4%
onos 62.30 98.2%
frankfrallannilsson 91.03 99.0%
frankfrallannilsson 84.70 97.4%
frankfrallannilsson 87.40 97.2%
hobben 26.87 88.7%
frankfrallannilsson 88.40 96.8%