De nagapers - Maarten 't Hart

This quote a été ajouté par mitsjka
Onderweg deed zich een merkwaardig incident voor. In Rotterdam Blaak stapte een oud echtpaar in. De vrouw droeg een klein, wit hondje dat van top tot teen was ingeregen met bruine riempjes. Over het witte rugje bolde een rood dekje. Zorgzaam drukte de vrouw het dekje telkens vlak op de rug. Het kwam echter langzaam weer omhoog. Alsof er, halverwege de rug, lucht wegliep uit het teefje. In de hoogste stand leek het dekje wel een parachute en het hondje, met al zijn riemen, een volleerd springer.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
penguino_beano 92.75 95.4%
basthijssen 90.09 97.1%
basthijssen 88.32 98.0%
basthijssen 84.49 97.7%
basthijssen 84.21 95.0%
massim 84.12 98.8%
dvorakker 83.74 96.1%
dvorakker 83.51 94.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
matrixx 54.30 95.6%
matrixx 55.48 94.7%
matrixx 51.65 95.6%
typomaniak 68.76 89.4%
sameermahmood 60.51 92.9%
whosewho 50.39 88.3%
user533001 57.79 98.4%
user444398 42.98 92.1%