Op mijn sloffen 4 - Hans Dorrestijn

This quote a été ajouté par mitsjka
Eindelijk bereikte ik de tabakswinkel, deed mijn bestelling en holde minachtend nagekeken terug naar huis. Thuisgekomen nam ik mij voor te stoppen met roken. Ik schopte de pantoffels uit, gaf ze nog een trap na en trok het kortelings aangeschafte paar western-laarzen aan. Hiermee ging ik stampend op de plavuizen heen en weer marcheren waarbij ik een soldatenlied zong. Telkens als ik langs de spiegel kwam, stond ik stil en salueerde, maar de hoge officier in de spiegel groette niet terug.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
wissam 97.96 97.4%
wissam 94.95 98.6%
dvorakker 91.99 97.4%
melijill 88.18 96.5%
basthijssen 88.11 97.2%
basthijssen 87.71 96.3%
cicero 86.74 96.1%
basthijssen 86.25 97.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user444398 46.91 97.4%
user444398 44.68 94.3%
user444398 43.98 98.8%
user444398 38.75 94.6%
user892912 71.99 94.4%
basthijssen 79.12 93.4%
basthijssen 74.61 89.8%
micahsm 62.41 95.9%