Ooit en te mimmer 36 - Roald Dahl

This quote a été ajouté par mitsjka
Dit alles kwam niet enkel door het simpele feit dat ze een gevaarlijke strijd uitvochten tegen een superieure vijand. Het lag iets ingewikkelder en subtieler. Het had te maken met het vliegen zelf, met vliegen om te vechten, het van de grond loskomen en weggaan van de natuurlijke omgeving, met alleen zijn hoog in de lucht, met reizen met hoge snelheden, en met je zo snel verplaatsen dat soms de tijd zelf niet meer leek te bestaan en de ruimte iets kleins en meetbaars werd.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
ribzors 138.32 98.2%
pisum18 103.65 99.4%
basthijssen 101.54 97.9%
basthijssen 98.10 97.5%
basthijssen 94.28 97.5%
melijill 91.83 96.4%
basthijssen 91.59 96.4%
basthijssen 91.40 95.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user990044 70.39 99.8%
user295615 44.58 90.4%
tov3n 38.83 87.9%
jillwliu 50.30 91.0%
typing_home 78.12 91.9%
yani 56.96 92.3%
thengis 70.01 97.5%
thengis 66.01 96.2%