Ooit en te mimmer 37 - Roald Dahl

This quote a été ajouté par mitsjka
Het was zeker dat het vliegen en vechten op grote hoogte en de voortdurende snelle beweging door de lucht bij de piloten leidde tot een uiterst bewustzijn en een extreme gevoeligheid. Het minste stootje, de enkele zweem van een gerucht kon hen uit hun evenwicht brengen. Ze lieten daar niets van merken; een vreemde zou niets vermoeden, maar als je een van hen was en in hun gezelschap, dan wist je het.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user316647 97.96 96.2%
basthijssen 95.12 98.1%
basthijssen 93.19 96.4%
basthijssen 90.85 96.2%
pisum18 89.22 99.3%
melijill 89.06 96.4%
dvorakker 88.01 93.3%
wissam 87.89 95.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
saintpain 63.70 94.4%
user990044 66.75 100%
user990044 61.20 99.5%
user295615 55.31 93.3%
user295615 47.71 91.6%
digits 57.26 98.8%
hahaimkindabadatthis 30.90 92.9%
matrixx 68.53 95.4%