Ooit en te mimmer 37 - Roald Dahl

This quote a été ajouté par mitsjka
Het was zeker dat het vliegen en vechten op grote hoogte en de voortdurende snelle beweging door de lucht bij de piloten leidde tot een uiterst bewustzijn en een extreme gevoeligheid. Het minste stootje, de enkele zweem van een gerucht kon hen uit hun evenwicht brengen. Ze lieten daar niets van merken; een vreemde zou niets vermoeden, maar als je een van hen was en in hun gezelschap, dan wist je het.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
dvorakker 88.01 93.3%
wissam 87.89 95.1%
jpvloeimans 86.67 95.3%
dvorakker 86.25 97.3%
ferryfast 84.10 92.0%
dvorakker 82.78 96.0%
ferryfast 80.58 95.7%
massim 80.21 95.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
unreal939 54.09 97.3%
user483741 51.02 92.0%
basthijssen 73.75 97.6%
basthijssen 65.86 92.2%
jurgen 60.14 91.6%
njits2 68.31 92.2%
njits2 72.01 93.9%
njits2 70.76 94.6%