De helaasheid der dingen 1 - Dimitri Verhulst

This quote a été ajouté par mitsjka
Het startschot werd gegeven om tien uur 's ochtends, het uur waarop onze postbodes reeds van hun fiets vielen. En het verloop had iets van een echte wielerwedstrijd. Iedereen keuvelde in de aanvang van de strijd gezellig met elkaar tijdens het drinken van een glas, in de steeds dichtere mist van sigarettenrook, begreep dat het nog lang was, en verborg zich in het pak.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
wissam 114.71 99.7%
jpvloeimans 99.34 98.7%
ferryfast 92.12 95.9%
massim 91.44 99.2%
dvorakker 91.39 97.9%
massim 89.09 98.7%
dvorakker 89.08 97.9%
dvorakker 87.98 99.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
vanarill 24.39 93.4%
sannedek 49.35 90.2%
unreal939 64.07 96.6%
unreal939 54.26 95.1%
unreal939 52.16 95.1%
unreal939 48.06 95.4%
unreal939 47.80 96.4%
basthijssen 70.18 96.9%