Pogingen iets van het leven te maken 6 - Hendrik Groen

This quote a été ajouté par mitsjka
Als ik voor het einde van het jaar doodga, is dat overmacht. In dat geval zal ik mijn vriend Evert Duiker vragen om op mijn begrafenis een kleine bloemlezing te houden uit mijn dagboek. Als ik opgebaard lig in de kleine zaal van crematorium 'De Einder', netjes gewassen en gestreken, zal de ongemakkelijke stilte doorbroken worden door de raspende stem van Evert die enkele aardige passages zal voorlezen aan het onthutste publiek.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
jewel_carr 97.27 95.4%
wissam 93.33 97.7%
erikvdplas 92.05 98.0%
dvorakker 91.95 98.6%
dennisdemennis 83.15 93.3%
basthijssen 80.81 96.2%
basthijssen 80.62 94.1%
njits2 79.54 98.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user892912 66.29 94.5%
snoekie.8734 48.38 87.2%
snoekie.8734 48.57 92.7%
user444398 55.53 95.1%
user444867 54.73 92.7%
user444398 54.89 95.1%
elmapz 49.57 98.0%
user444398 42.52 94.3%