De acht bergen 2 - Paulo Coelho

This quote a été ajouté par mitsjka
Mijn moeder, die hem had leren kennen toen hij nog een jongen was, zei dat hij ook toen al op niemand wachtte en er altijd op gebrand was iedereen in te halen die hij boven zich zag; je moest dus stevige benen hebben om jezelf in zijn ogen aantrekkelijk te maken, en lachend liet ze doorschemeren dat ze hem op die manier had veroverd. Later ging ze, in plaats van bergtochten te maken, liever in het gras zitten, of stak ze haar voeten in een beekje, of bedacht ze hoe bepaalde bloemen heten.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
wissam 109.10 97.8%
wissam 99.90 95.7%
basthijssen 98.56 99.6%
jayschwawa 93.76 97.6%
user717489 93.12 97.2%
dvorakker 91.47 95.7%
basthijssen 90.57 95.0%
basthijssen 89.89 95.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user444398 53.46 96.5%
localbisexual 65.72 86.2%
mboersig 47.26 94.8%
kwikenkwak 72.37 98.6%
user421698 37.62 95.9%
mxarin 62.25 89.8%
mxarin 62.74 91.5%
localbisexual 69.46 90.5%