De nagapers 4 - Maarten 't Hart

This quote a été ajouté par mitsjka
We stopten in Rotterdam-Zuid. De oude dame overhandigde het hondje aan haar man. Het alweer teruggedrukte dekje bolde hoog op. De oude dame begon uit de trein te klimmen. Eerst voelde ze of de treeplank wel hield, daarna stapte ze manmoedig het duistere perron op. Ze keerde zich om. De oude man tilde het parachutistische hondje wat hoger op en boog het bovenlichaam naar voren. Het was buiten donker en nevelig. Er viel zo'n onzichtbaar motregentje dat op de lantaarns condenseert.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 6 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
basthijssen 89.08 96.0%
raenay 88.57 95.3%
dvorakker 86.68 98.0%
basthijssen 86.41 97.4%
basthijssen 85.57 96.6%
pisum18 85.15 98.2%
dvorakker 84.48 97.6%
basthijssen 84.23 96.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user892912 61.84 92.5%
matrixx 73.11 97.4%
saintpain 65.98 98.0%
typing_home 66.02 93.4%
typing_home 73.90 95.3%
typing_home 71.56 95.8%
tov3n 39.10 85.5%
arch 44.57 89.5%