Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote a été ajouté par luqa007
Przez niedostateczne wykorzystywanie naszych praw możemy uczynić je tylko przedmiotem jałowych przyrzeczeń i patriotycznym gołosłowiem. Korzystajmy z praw i wolności, bo je utracimy.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
montezuma 94.70 100%
montezuma 93.62 100%
montezuma 92.11 98.4%
montezuma 91.43 96.8%
montezuma 89.09 98.4%
montezuma 88.86 99.5%
montezuma 88.43 98.9%
montezuma 87.49 100%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user248975 64.93 92.4%
user248975 50.41 85.0%
user450014 16.57 88.3%
krzysiekh 54.41 100%
luqa 38.03 94.3%
user654925 35.92 87.5%
user86073 45.50 98.4%
kambul 44.28 89.3%