Livets mening och andra texter - Astrid Lindgren

This quote a été ajouté par mafuso
Vad som inte är livets mening vet jag. Att samla pengar och prylar och grejer, att leva kändisliv och flina upp sej på damtidningarnas kändissidor, att vara så rädd för ensamhet och tystnad att man aldrig hinner i lugn och ro tänka efter: Vad gör jag med min korta stund på jorden?

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 117.90 99.3%
mafuso 115.09 100%
frankfrallannilsson 109.38 98.6%
mafuso 109.13 98.6%
mafuso 107.73 97.9%
frankfrallannilsson 107.36 98.9%
frankfrallannilsson 105.38 98.6%
mafuso 104.72 97.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
frankfrallannilsson 105.38 98.6%
jakst 23.21 93.7%
mafuso 101.87 97.9%
mafuso 102.18 98.6%
mafuso 100.66 96.9%
onos 59.62 94.6%
mafuso 92.38 95.6%
mafuso 115.09 100%