Kallocain - Karin Boye

This quote a été ajouté par mafuso
Den bok jag nu sätter mig ner att skriva måste verka meningslös på många - om jag alls vågar tänka mig, att "många" får läsa den - eftersom jag alldeles självmant, utan någons order, börjar ett sådant arbete och ändå inte själv är riktigt på det klara med vad avsikten är.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 118.19 98.2%
mafuso 117.41 100%
mafuso 115.47 98.2%
mafuso 113.33 99.6%
frankfrallannilsson 111.18 97.1%
mafuso 110.27 100%
frankfrallannilsson 109.46 98.6%
mafuso 106.67 97.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 115.47 98.2%
json 33.96 95.1%
schmetfad 70.83 96.8%
mafuso 94.88 95.2%
melanieoyarzun 69.57 89.9%
json 27.83 94.1%
mafuso 118.19 98.2%
mafuso 102.64 94.5%