Ludzie Bezdomni - Judym o lekarzach - Stefan Żeromski

This quote a été ajouté par menelku
Ze wszech stron, z oczu każdego chorego patrzy w nas zaraza i śmierć. Gdy zbliża się cholera, gdy wszyscy ludzie tracą rozsądek, zamykają w pośpiechu szachrajskie kramy swoje i uciekają, lekarz sam jeden idzie na przeciwko tej niedoli kraju. Wówczas widać dopiero w lustrze, czym my jesteśmy. Wówczas słuchają naszych rad, naszych zleceń, postanowień i rozkazów.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
michal6271 93.29 98.6%
montezuma 84.96 99.2%
t0mekju1ce 81.16 97.3%
xkali 80.30 99.2%
t0mekju1ce 78.34 97.8%
montezuma 76.54 97.6%
michal6271 75.97 96.5%
xkali 74.38 98.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
t0mekju1ce 78.34 97.8%
t0mekju1ce 70.18 97.1%
t0mekju1ce 81.16 97.3%
jmper 29.83 97.6%
t0mekju1ce 73.10 97.6%
michal6271 65.35 97.6%
michal6271 93.29 98.6%
michal6271 69.19 94.5%