Ik wens je de nodige humor - Phil Bosmans

This quote a été ajouté par stuiter
Ik wens je de nodige humor om heel veel zaken te relativeren. Met een beetje humor kun je onmogelijke dingen mogelijk maken, zonder dat je er iets aan doet, en gaat veel onweer voorbij zonder donder en bliksem. Er zijn mensen die je nooit ziet lachen. Ze kijken alsof elke dag de wereld vergaat. We leven in een triestige wereld met al te veel triestige mensen die de zon 's morgens zien ondergaan. Humor is een goede schokbreker als je botst in het leven.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
pisum18 96.03 98.9%
kurrai 94.98 95.4%
pisum18 94.28 98.1%
basthijssen 90.99 96%
pisum18 89.20 97.6%
jayschwawa 88.98 96.2%
basthijssen 88.86 98.7%
basthijssen 88.53 96.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
tov3n 48.28 88.8%
user104213 40.42 84.2%
user990044 64.86 97.9%
tov3n 48.28 92.1%
user990044 67.08 99.8%
tov3n 25.25 89.1%
tov3n 45.48 90.2%
tov3n 47.09 91.1%