Det sjunde inseglet (manus) - Ingmar Bergman

This quote a été ajouté par mafuso
Här ser du väpnaren Jöns. Han flinar åt Döden, flabbar åt Herren, skrattar åt sig själv och ler mot flickorna. Hans värld är en Jönsvärld, trovärdig för ingen utom för honom själv, löjlig för alla, även för honom själv, meningslös i himlen och likgiltig i helvetet.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 98.76 98.9%
mafuso 98.15 97.8%
mafuso 91.38 96.7%
mafuso 90.86 96.4%
mafuso 90.86 97.1%
mafuso 88.58 97.4%
mafuso 88.09 94.3%
mafuso 85.25 95%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 98.76 98.9%
glykolysen 63.70 90.4%
mafuso 91.38 96.7%
s_time 44.77 97.4%
hans_the_orange 12.71 86.6%
onos 65.82 98.9%
mafuso 90.86 97.1%
mafuso 98.15 97.8%